Veritas Consult Ltd logo

English

Начало : Фирмата : Услуги : Справочник : Типови документи : Полезни връзки : Новини : Контакт : ТърсенеТърсене

 


Начало » Справочник » Закони » ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ


ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Изтегли документ:
ЗЛВДТДПДВ
 
Законът влиза в сила от 1.01.1958 г.
 Обн. ДВ. бр.91 от 12 Ноември 1957г., изм. ДВ. бр.52 от 2 Юли 1965г., изм. ДВ. бр.38 от 19 Май 1989г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 1991г., изм. ДВ. бр.51 от 27 Юни 1997г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г.
1. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 1965 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 21 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържани, но невнесени в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер се събират със законната лихва.
Със същата лихва се събират неплатените в срока за доброволно плащане вноски по задължителното застраховане на имуществата.
(Нова - ДВ, бр. 38 от 1989 г.) Лихви върху лихви и лихви върху глоби не се дължат.
2. (Ал. 1 отм. - ДВ, бр. 52 от 1965 г.).
Законът влиза в сила от 1 януари 1958 г. и отменя чл. 25, ал. 1 от Закона за данък върху оборота, чл. 59, ал. 1 от Закона за данък върху общия доход, чл. 82, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл. 33, ал. 2 от Указа за държавните предприятия и съответните разпоредби на другите закони, постановления, правилници и наредби, които му противоречат.
Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите и държавния контрол.
 

 

This site created and maintained by seedot.com

Add this page to your favorites! | Принтирай тази страница |
Copyright 2003 Veritas Consult Ltd, Logo is a registered trademark.
e-mail:
Последна промяна: