Veritas Consult Ltd logo

English

Начало : Фирмата : Услуги : Справочник : Типови документи : Полезни връзки : Новини : Контакт : ТърсенеТърсене

 


Начало » Справочник » Закони » ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Изтегли документ:
Закон За Малките И Средните Предприятия
 
Обн. ДВ. бр.84 от 24 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октмври 2000г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.42 от 27 Април 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия.
Чл. 2. Този закон има за цел изграждане на благоприятна институционална, нормативна и финансова среда за създаване и развитие на малки и средни предприятия в Република България.
Чл. 3. (1) Малки и средни предприятия са: микропредприятията, малките предприятия и средните предприятия.
(2) Микропредприятия са малките предприятия със средносписъчна численост на персонала до 10 души.
(3) Малки предприятия са предприятията, които:
1. имат средносписъчна численост на персонала до 50 души, и
2. имат годишен оборот до 1 000 000 лв. или стойността на дълготрайните им материални активи е до 800 000 лв., и
3. са независими.
(4) Средни предприятия са предприятията, които:
1. имат средносписъчна численост на персонала до 100 души, и
2. имат годишен оборот до 3 000 000 лв. или стойността на дълготрайните им материални активи е до 2 400 000 лв., и
3. са независими.
Чл. 4. Не са малки и средни предприятия публичните дружества по смисъла на чл. 83а от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, както и предприятията, които извършват по занятие банкови, застрахователни сделки, сделки с ценни книжа, организиране на хазартни игри или производство и търговия с вино и спиртни напитки.
Глава втора.
АГЕНЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 5. (1) Държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия се разработва и провежда от председателя на Агенцията за малки и средни предприятия към Министерския съвет, назовавана по-нататък "агенцията".
(2) Председателят на агенцията се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя.
Чл. 6. Председателят на агенцията:
1. координира дейностите по провеждане на държавната политика за малките и средните предприятия и съдейства за осъществяване на взаимодействие между държавните органи, сдруженията, подпомагащи малките и средните предприятия, и органите на местното самоуправление;
2. разработва и дава мнение по проекти на нормативни актове и международни договори, от които възникват права и/или задължения за малките и средните предприятия, и анализира действащите нормативни актове за влиянието им върху конкурентоспособността на малките и средните предприятия;
3. организира и координира разработването и изпълнението на проекти и програми за насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия;
4. организира курсове за обучение и семинари за малки и средни предприятия;
5. съдейства за информационното и консултантското обслужване на малките и средните предприятия, включително като издава бюлетини и други справочно-информационни издания за малки и средни предприятия;
6. анализира състоянието и развитието на малките и средните предприятия в Република България, като изготвя годишен доклад, който се приема от Министерския съвет и се представя в Народното събрание;
7. съдейства за инвестирането в малки и средни предприятия от чуждестранни физически и юридически лица;
8. участва в подготовката за присъединяване на Република България към Европейския съюз по въпросите, свързани с малките и средните предприятия;
9. осъществява сътрудничество с местни, чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации и органи, извършващи дейности за развитие и насърчаване на малките и средните предприятия;
10. води регистър на малките и средните предприятия;
11. извършва и други дейности, насочени към стимулиране развитието на малките и средните предприятия.
Чл. 7. (1) В своята дейност председателят се подпомага от администрация, организирана в Агенция за малки и средни предприятия към Министерския съвет.
(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София и областни бюра в страната.
(3) Структурата, дейността и организацията на работа на агенцията и областните є бюра се определят с правилника за прилагането на закона.
Чл. 8. (1) Агенцията изгражда и поддържа информационна система с данни за:
1. малките и средните предприятия в Република България;
2. сдруженията, подпомагащи малки и средни предприятия;
3. организациите и лицата, които оказват информационни и консултантски услуги на малки и средни предприятия;
4. проекти, конкурси, програми и курсове за обучение на малки и средни предприятия;
5. възможностите за инвестиране в или от малки и средни предприятия;
6. международни и чуждестранни програми и линии за кредитиране на малки и средни предприятия.
(2) Информационната система по ал. 1 е част от комуникационната и информационната инфраструктура на администрацията на изпълнителната власт.
(3) При поддържане на информационната система по ал. 1 агенцията си сътрудничи със сдруженията, подпомагащи малки и средни предприятия, и с браншовите камари и съюзи за изграждане на национална информационна мрежа за малки и средни предприятия.
Чл. 9. (1) В агенцията се води регистър на малките и средните предприятия, в който се вписват обстоятелствата по чл. 3.
(2) Регистърът за малките и средните предприятия е публичен.
(3) Условията и редът за водене и съхраняване на регистъра по ал. 1 се определят с правилника за прилагането на закона.
Чл. 10. Таксите за услугите, предоставяни от агенцията, се определят с тарифа, приета от Министерския съвет.
Глава трета.
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 11. (1) Създава се Консултативен съвет за малки и средни предприятия като държавно-обществен съвещателен орган към председателя на агенцията в състав от 16 членове.
(2) Министерският съвет определя членовете на Консултативния съвет по предложение на:
1. министерствата - четирима души;
2. Националното сдружение на общините в Република България - двама души;
3. браншовите камари и съюзи и сдружения, подпомагащи малките и средните предприятия - девет души;
4. "Насърчителна банка" - АД - един представител.
(3) Председателят на агенцията по право е член и председател на Консултативния съвет за малки и средни предприятия.
(4) За организацията на своята работа Консултативният съвет за малки и средни предприятия приема вътрешни правила.
(5) Председателят и членовете на Консултативния съвет за малки и средни предприятия не получават възнаграждение за участието си в работата на съвета.
Чл. 12. (1) Консултативният съвет за малки и средни предприятия:
1. обсъжда състоянието и политиката за насърчаване създаването и развитието на малките и средните предприятия и дава предложения за нейните приоритетни направления за съответната година;
2. обсъжда резултатите от проучването на състоянието и развитието на малките и средните предприятия по области и по отрасли и дава предложения при изготвянето на доклада по чл. 6;
3. предлага усъвършенстване на нормативната уредба на обществените отношения, свързани с малките и средните предприятия;
4. осигурява обществен достъп до информация за законодателни инициативи и участие на предприемачите и техните сдружения в обсъждането на законови и подзаконови нормативни актове.
(2) Консултативният съвет за малки и средни предприятия може да сформира експертни групи по конкретни въпроси от неговата компетентност.
Глава четвърта.
МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Раздел I.
Общи разпоредби
Чл. 13. Създаването и развитието на малки и средни предприятия се насърчават чрез:
1. финансово подпомагане на дейностите им;
2. гарантиране на част от кредитния риск по кредити, предоставени целево на малки и средни предприятия;
3. разработване и реализиране на програми за малки и средни предприятия;
4. информационно и консултантско обслужване на малките и средните предприятия;
5. достъп до обществени поръчки, регламентиран от Закона за обществените поръчки;
6. образователни проекти за професионална квалификация и придобиване на предприемачески умения;
7. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.)
8. отдаване под наем на имоти - частна държавна и частна общинска собственост;
9. създаване инфраструктури за подпомагане на малки и средни предприятия и насърчаване взаимодействието между тях;
10. изграждане на технологични паркове и инкубатори за развитие на малки и средни предприятия;
11. други дейности и мерки в полза на малки и средни предприятия, предвидени в други закони.
Чл. 14. Приоритет при насърчаване имат:
1. производствени малки и средни предприятия;
2. високотехнологични малки и средни предприятия;
3. експортно ориентирани малки и средни предприятия;
4. малки и средни предприятия, създаващи нови работни места в райони с безработица, по-висока от средната за страната;
5. малки и средни предприятия, осъществяващи туристически дейности;
6. малки и средни предприятия - лечебни заведения;
7. малки и средни предприятия, осъществяващи по занятие превозна дейност;
8. новообразувани малки и средни предприятия;
9. малки и средни предприятия, свързани с производство на земеделска продукция;
10. малки и средни предприятия, осъществяващи дейности по опазване на околната среда;
11. малки и средни предприятия, осъществяващи развойна дейност.
Раздел II.
Финансово подпомагане на дейностите по насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия
Чл. 15. (1) Държавата подпомага дейностите по насърчаване създаването и развитието на малките и средните предприятия, като осигурява средства за:
1. разработване и изпълнение на проекти и програми;
2. курсове за обучение и семинари;
3. информационно и консултантско обслужване на малки и средни предприятия, включително за издаване на справочно-информационни издания;
4. поддържане на регистъра на малките и средните предприятия.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват от агенцията и се осигуряват от:
1. субсидия от републиканския бюджет, определена в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, предоставена чрез бюджета на Министерския съвет за осъществяване на дейностите на агенцията по ал. 1, т. 1 и 4;
2. приходи на агенцията от:
а) такси по чл. 10;
б) лихви;
в) дарения и помощи;
г) други средства, определени със закон.
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2000 г.) "Насърчителна банка" - АД, в която държавата участва като учредител с парична вноска 10 000 000 лв., кредитира приоритетно малки и средни предприятия при условия и по ред, определени с устава и в правилата за работа на банката.
Раздел III.
Програми за насърчаване развитието на малки и средни предприятия
Чл. 17. Министерствата и ведомствата съобразно своята компетентност предвиждат в отрасловите си програми мерки за:
1. увеличаване броя на заетите лица в малките и средните предприятия;
2. повишаване на експортната активност на малките и средните предприятия и тяхната конкурентоспособност;
3. насърчаване инвестирането в малки и средни предприятия;
4. подобряване информационното и консултантското обслужване на малките и средните предприятия;
5. повишаване на професионалната квалификация и придобиване на предприемачески умения;
6. увеличаване на броя на високотехнологичните малки и средни предприятия.
Чл. 18. Агенцията за приватизация съвместно с Агенцията за малки и средни предприятия разработва в годишната програма за приватизация раздел "Насърчаване на развитието на малки и средни предприятия" и дава предложения за насърчаване на създаването и развитието на малките и средните предприятия съгласно условията и реда, предвидени в раздел IV от глава четвърта на този закон.
Чл. 19. (1) Общинските съвети в рамките на ресурсното осигуряване на регионалното развитие и в съответствие с плановете за регионално развитие:
1. разработват и изпълняват дългосрочни и средносрочни програми за насърчаване на малките и средните предприятия на територията на съответната община;
2. съдействат на малките и средните предприятия, на Националната служба по заетостта и на други организации за реализиране на програми за обучение и повишаване квалификацията на ръководителите и на заетите лица в малки и средни предприятия.
(2) Дейностите по ал. 1 се реализират съвместно с агенцията.
Чл. 20. В програмите по чл. 17 и 19 общинските съвети, министерствата и ведомствата конкретизират целевата насоченост на мерките и условията за участие на малките и средните предприятия.
Раздел IV.
Участие на малките и средните предприятия при приватизация на държавни и общински предприятия и предоставяне под наем на имоти - частна държавна и частна общинска собственост
Чл. 21.-24. (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.)
Чл. 25. (1) Общинските съвети при определяне на реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество определят дела от имотите - частна общинска собственост, които се отдават под наем само на малки и средни предприятия при условията и по реда на чл. 14 от Закона за общинската собственост.
(2) Срокът на наемния договор не може да е по-кратък от 2 години.
(3) Имотите по ал. 1 не могат да се пренаемат за срока, за който са отдадени под наем, както и да се ползват съвместно по договор с трети лица, освен ако страна по последващия договор е предприятие, отговарящо на изискванията по чл. 3.
Чл. 26. (1) При повторен търг за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, предназначен за административни, производствени или стопански нужди, малките и средните предприятия имат право да го наемат при начална тръжна цена - 60 на сто от началната цена на предходния търг.
(2) Малките и средните предприятия ползват правото по ал. 1 при условие, че са единствен кандидат и първоначалният търг не е проведен поради неявяване на необходимия брой кандидати.
(3) Срокът на наемния договор, сключен при условията на ал. 1, не може да е по-кратък от две години.
(4) Имотите по ал. 1 не могат да се пренаемат за срока, за който са отдадени под наем, както и да се ползват съвместно по договор с трети лица, освен ако страна по последващия договор е предприятие, отговарящо на изискванията по чл. 3.
Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 27. Наемател, който наруши забраните по чл. 25, ал. 3 за пренаемане на имота или за съвместно ползване по договор с трети лица, се наказва с имуществена санкция в размер от 50 до 200 лв. по реда на чл. 80 от Закона за общинската собственост.
Чл. 28. Наемател, който наруши забраните по чл. 26, ал. 4 за пренаемане на имота или за съвместно ползване по договор с трети лица, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. по реда на чл. 87 и 88 от Закона за държавната собственост.
Допълнителни разпоредби
 
§ 1. По смисъла на този закон:
1. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) "Предприятие" е всяко лице - търговец съгласно чл. 1 от Търговския закон и занаятчия по смисъла на Закона за занаятите.
2. "Сдружения, подпомагащи малки и средни предприятия" са сдруженията, регистрирани по Закона за лицата и семейството, чиято регистрирана цел е оказване на подкрепа и съдействие на малки и средни предприятия независимо от формата за осъществяването им или сдружения, на които повече от две трети от членовете са малки и средни предприятия или повече от половината от реализираните от тях проекти и програми са насочени към малки и средни предприятия.
3. "Браншови камари и съюзи" са сдружения, регистрирани по Закона за лицата и семейството, чиито членове осъществяват сходна стопанска дейност в един и същ отрасъл на икономиката.
4. "Независимо предприятие" е едноличният търговец, както и търговско дружество или кооперация, в което не повече от 25 на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се притежават от лице или лица, които не отговарят на изискванията за малки и средни предприятия.
5. "Новообразувани малки и средни предприятия" са малки и средни предприятия, за които са изтекли до 12 месеца от вписването в Търговския регистър при съответния окръжен съд.
6. "Средносписъчна численост на персонала" е средносписъчният брой на наетите лица по трудов договор за периода на предходната финансова година, включително лицата, които работят по договор за управление или контрол на едноличните търговски дружества, и/или по решение на общите събрания на търговски дружества. В средносписъчния брой се включват и лицата, които осъществяват дейност като едноличен търговец, полагат труд като член-кооператор по реда на Закона за кооперациите или като земеделски стопани. За предприятия, които нямат предходна финансова година, средносписъчният брой се определя за периода от образуването им до подаване на заявление за вписване в регистъра на малките и средните предприятия към агенцията.
7. "Годишен оборот" е оборотът от всички сделки и услуги, осъществен през предходната финансова година.
Преходни и Заключителни разпоредби
 
§ 2. Активите, пасивите, както и другите права и задължения на Агенцията за малки и средни предприятия към Министерството на промишлеността преминават към Агенцията за малки и средни предприятия към Министерския съвет.
§ 3. (1) Считано от 1 януари 1999 г. се закриват фонд "Малки и средни предприятия" към Агенцията за малки и средни предприятия към Министерството на промишлеността и извънбюджетната сметка за финансиране дейността на Агенцията за малки и средни предприятия.
(2) Средствата и вземанията по закритите фонд и извънбюджетна сметка по ал. 1 се превеждат по бюджета на Агенцията за малки и средни предприятия.
§ 4. Този закон отменя Закона за Държавната банка за инвестиции и развитие (обн., ДВ, бр. 95 от 1996 г.; изм., бр. 52 от 1997 г., бр. 153 от 1998 г.).
§ 5. В чл. 2, ал. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (обн., ДВ, бр. 38 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 51 от 1994 г., бр. 45, 57 и 109 от 1995 г.; бр. 42, 45, 68 и 85 от 1996 г.; попр., бр. 86 от 1996 г.; изм., бр. 55, 61, 89, 98 и 122 от 1997 г., бр. 39 от 1998 г.; попр., бр. 41 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1998 г.) се създава т. 7:
"7. мерки за насърчаване развитието на малки и средни предприятия."
§ 6. В чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 155 от 1998 г., бр. 26, 50, 65, 67 и 68 от 1999 г.) накрая се добавя "и обучение за развитието на малки и средни предприятия".
§ 7. В срок един месец от влизането в сила на закона Министерският съвет приема правилник за прилагането му.
§ 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Министърът на финансите да възложи извършването на ревизия на Българската стопанска камара при условията и по реда на Закона за държавния вътрешен финансов контрол.
(2) Ако при ревизията по ал. 1 бъдат установени вземания и средства на държавата по фонд "Малки и средни предприятия" към Българската индустриална стопанска асоциация (Българската стопанска камара), те се предоставят на Агенцията за малки и средни предприятия.
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 9 септември 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
 

 

This site created and maintained by seedot.com

Add this page to your favorites! | Принтирай тази страница |
Copyright 2003 Veritas Consult Ltd, Logo is a registered trademark.
e-mail:
Последна промяна: